Tingimused

TIIT-REISID OÜ REISITINGIMUSED

1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus
1.1. Tiit Reisid reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastaks reisikirjeldusele ja kliendile antud lubadustele.
1.2. Reisilepingu sisu: reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on loetletud reisikataloogis ja teistes reisi tutvustavates materjalides.
1.3. Reisikorraldaja ei vastuta lubaduste eest, mida kliendile annavad edasimüüjad (teised reisibürood).
1.4. Reisikorraldaja ei vastuta ka selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell vms) pankrotistub, tõstab märgatavalt hindu või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb reisikorraldaja omalt poolt kõik, et sellisest olukorrast tingitud probleemid laheneksid kliendi jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta.
1.5. Kui klient ei kasuta mõnda reisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.
1.6. Abistamise kohustus. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab reisikorraldaja teda kõigiti, reisija tasub sellega seotud lisakulud.

2. Reisi tellimine ja maksmine
2.1. Reisilepingu sätted kliendi ja reisikorraldaja vahel jõustuvad hetkel, mil klient on valinud talle sobiva reisi ja maksnud ettemaksu vastavalt sihtkohale kas 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR või 350 EUR
2.2. Ühe tellitud koha ettemaks sisaldab  50 EUR Tiit Reiside bürookulusid. Kogumaksumus tuleb tasuda hiljemalt üks kalendrikuu enne reisi algust. Kui reis tellitakse hiljem kui üks kalendrikuu enne reisi algust, tuleb kogumaksumus tasuda kolme päeva jooksul või vastavalt erikokkuleppele Tiit Reisidega.

3. Muutmisõigus
3.1 Kliendil on õigus Tiit Reiside vastava hooaja programmi piires valida mõni teine reis. Eelduseks on, et vastava reisi alguseni on jäänud vähemalt 21 päeva. Juhul, kui reisi esialgne tellimine on seotud lisakulutustega (lisatuba, lisahommikusöök vms), tuleb kliendil lisakulutuste osa juurde maksta.

4. Reisi annulleerimine ilma mõjuva põhjuseta
4.1. Ilma mõjuva põhjuseta on kliendil õigus reis tühistada järgmistel tingimustel:
4.1.1. Hiljemalt üks kalendrikuu enne reisi algust, kaotades Tiit Reiside bürookulud (50 EUR tellitud koha kohta)
4.1.2. Üks kalendrikuu kuni 21 päeva enne reisi, kaotades trahviks   50 EUR Eestisisene reis ; 100 EUR - bussireis välisriiki ;  350.- EUR lennureis )
4.1.3. Kui klient annulleerib reisi hiljem kui 20 päeva enne selle algust, on Tiit Reisidel õigus kinni pidada reisi kogu maksumus.
4.2. Kui reisi annulleerib seltskonna üks liige ja hind põhineb sellel, et teatud kindel arv inimesi läheb reisile, on reisikorraldajal õigus võtta muutusest tingitud lisatasu.
4.3. Kui reisi ei ole annulleeritud, aga klient jääb kohale tulemata või küll tuleb, aga ei saa reisile minna, kuna tal pole kaasa reisiks vajalikke dokumente või mõnel muul reisikorraldajast sõltumatul põhjusel, siis raha tagasi ei maksta.

5. Reisi annulleerimine mõjuval põhjusel
5.1. Kliendil on õigus reis annulleerida ja sissemakstud raha tagasi saada (millest on maha arvestatud bürookulud ja võimalikud vältimatud kulud), kui ilmneb mõjuv põhjus.
5.2. Võimalike vältimatute kulude all mõistame juba annulleerimise hetkeks tehtud kulutusi (näit. viisalõiv, hotellide ettemaksud, laeva-, ja lennukipiletid jne).
5.3. Mõjuvaks põhjuseks loeme:
5.3.1. Reisija või talle lähedase inimese haigestumist või õnnetusjuhtumisse sattumist; lähedase inimese kaotust. Lähedaseks inimeseks loetakse elukaaslast, vanemaid, vanavanemaid, elukaaslase vanemaid, lapsi, lapselapsi, õdesid-vendi, samuti inimest, kellega koos reisile kavatseti minna.
5.3.2. Tõsist kahju varale (näit. tulekahju, vargust vms).
5.4. Reisija on kohustatud reisi annulleerimisest mõjuval põhjusel viivitamatult teatama reisikorraldajale. Hiljemalt kahe nädala jooksul tuleb esitada mõjuva põhjuse kohta tõend (arstilt, politseist vms).

6. Reisija kohustused ja vastutus
6.1. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
6.2. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud reisijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele.
6.3. Reisijal lasub omavastutus reisidokumendi (passi) kehtivuse eest.
6.4. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

7. Reisikorraldaja õigus teha reisiplaani mitteolulisi muudatusi
7.1. Kui objektiivsed asjaolud seda nõuavad, on reisikorraldaja õigus teha reisiplaani mitteolulisi muudatusi (näit. muuta hotelli või sõiduvahendit või muuta ajakava) nii, et see oluliselt ei muuda reisi iseloomu ja kvaliteeti.

8. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
8.1 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
8.1.1. reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud reisi ärajäämisest klientidele viivitamatult teatama
8.1.2. reisikorraldaja võimalused reisi teostada on muutunud oluliselt raskemaks sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetus, streik vms). Samuti kui mingil muul põhjusel võib reisijate julgeolek ohtu sattuda.
8.1.3. kui reisikorraldaja jätab reisi ära reisijate vähesuse tõttu, on reisijal õigus saada uus samatasemeline reis sama hinnaga, kui korvava reisi korraldamine ei põhjusta reisikorraldajale põhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse reisijale hinnavahe.
8.1.4. kui reisija asendusreisi ei soovi, tagastab reisikorraldaja talle kogu makstud raha.

9. Reisikorraldaja õigus lõpetada leping
9.1. Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

10. Vead
10.1. Reisikorraldaja on teinud vea, kui reis ei vasta kirjeldusele või kokkuleppele.
10.2. Veaks ei saa pidada väikseid, kuid reisi kui terviku seisukohalt ebaolulisi muudatusi.
10.3. Veaks ei saa pidada edasimüüjate antud puudulikku informatsiooni.
10.4. Pretensioonid palume esitada kirjalikult Tiit Reisidele hiljemalt kahe nädala jooksul peale reisi toimumist.

11. Kahju korvamine
11.1. Reisikorraldaja korvab kliendile tekitatud kahju, kui see tuleneb reisikorraldaja tegevusest või tegevusetusest. Korvatav kahju on näiteks saamata jäänud teenused, vea tõttu tekitatud lisakulud, samuti reisitingimuste oluline erinevus lubatust. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kuludele.
11.2. Reisikorraldaja ei vastuta kulude eest, mille on põhjustanud reisija enda tegevus või hoolimatus.
11.3. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeure).
11.4. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija oma esemeid või raha kaotab või need varastatakse.
11.5. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija tuleb küll kokkulepitud reisi alguspunkti kohale, kuid ei saa reisile minna mahaunustatud või kehtetu reisidokumendi  pärast.

12. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused
12.1. Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks pärast reisilepingu sõlmimist (punkt 2.1.).
12.2. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitse Ametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka sel teel, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ette nähtud korras.